Colourography. For the Colourography series, Taras Perevarukha used photographs taken while travelling in Norway, Iceland, Spain, the USA, Morocco, Italy, and Ukraine. Travelling is one of the most important activities of humankind, throughout history it has been contributing to the development, exchange of knowledge and goods, conquest and diplomacy. In the 20th century, travelling became an entertainment available to millions of citizens of bourgeois countries. Now, when we think of a photograph brought back from a trip, we imagine depictions of famous tourist gems, vivid portraits against the backdrop of a landscape that materialize the lived experience and serve as documentary evidence of impressions. Usually, travel photos objectify the new environment without trying to get into the essence. Susan Sontag called it the illusion of appropriating the past through photography. In the Colourography series, layers of realistic images form textured colour spots, thus creating a single sensual impression of the place, leaving only the essence of the image of things. Geography as a science of spatial natural and socio-economic diversity is closely related to visualization and the creation of a symbolic coordinate system. Many of the colours used on geographic maps relate to an object or feature of the area. For example, blue is almost always chosen for water. Exploring the history of colours, Michel Pastoureau defines colour primarily as a social phenomenon and a cultural structure that permeates the entire complex of life phenomena. However, it is difficult to guess the geographic area from each image in the series. Empirically, we expect to see warmer, brighter colours in images taken in Spain, while images from Iceland are expected to be pure and cold. Here the colour loses the generally accepted symbolic system. The author creates a subjective point of observation that is both experimental and true in its own sense.
Колорографія.  Для серії “Колорографія” Тарас Переваруха використав знімки, зроблені під час подорожей Норвегією, Ісландією, Іспанією, США, Марокко, Італією та Україною. Подорож – один з найважливіших видів діяльності людства, які сприяли розвитку, обміну знань та товарів, завоюванням та дипломатії проятгом історії. В ХХ столітті це заняття стало розвагою, доступною для мільйонів жителів буржуазних країн. Тепер, коли ми думаємо про фотографію привезену з подорожі, в нашій уяви постають зображення відомих туристичних перлин, атмосферні портрети на фоні пейзажу, які матеріалізують пережитий досвід і слугують документальним підтвердженням вражень. Зазвичай туристичні фото об’єктивуть нове середовище,  не маючи на меті проникнути в сутність. Сьюзен Зонтаґ називала це ілюзією привласнення минулого через фотографію. В серії “Колорографія” шари реалістичних зображень утворюють фактурні кольорові плями, створюючи єдине чуттєве враження від місця, залишаючи від образу речей лише сутність. Географія як наука про просторову природну і соціально-економічну різноманітність тісно пов’язана візуалізацією і створенню знакової системи координат. Багато кольорів, які використовуються на географічних картах, мають відношення до об’єкта чи особливості на місцевості. Наприклад, для води майже завжди вибирають синій колір. Досліджуючи історію кольорів Мішель Пастуро визначає колір передусім як соціальне явище та культурну конструкцію, яка пронизує собою увесь комплекс життєвих явищ. Але за кожним окремим знімком з серії важко вгадати географічну місцевість.  Емпірично ми очікуємо побачити в зображеннях, зроблених наприклад в Іспанії, більше теплих яскравих кольорів, в той час як від Ісландії – чистих та холодних. Але тут колір втрачає загальноприйняту символічну знакову системність. Автор створює суб’єктну точку спостереження, яка є одночасно експериментальною та істинною у власному відчутті.